UA

Протягом останніх шести днів повстало дуже багато соціальних ініціатив та зборів коштів створених благодійними організаціями. Допомога направлена для тих, хто залишився в країні але також і для тих, хто потрапили до Польщі як воєнні біженці. В інтернеті є вже багато статей направлених саме до поляків, тому ми зібрали ресурси сконцентрованих навколо на українцях та українках.

Тобі потрібна допомога? Хочеш допомогти? Тут знайдеш корисну інформацію:

Польський урядовий портал присвячений допомозі українцям, котрі залишили Україну. Зареєструватися можуть ті, кому потрібна допомога і ті, хто цю допомогу пропонує: https://pomagamukrainie.gov.pl Якщо тобі потрібна допомога, заповни просту анкету, яку буде вислано до конкретного відділу допомоги біженцям, і тобі швидко прийде відповідь. Якщо ти в Польщі і хочеш допомогти – заповни заяву, а її буде вислано конкретному відділу координації допомоги біженцям.

Допомога українським дітям та дорослим з обмеженими можливостями:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058 На сторінці знаходиться список місць, груп та організацій. Список постійно оновлюється.

Український дім в Варшаві сконцентрований на допомозі українцям знайти тимчасове та стале помешкання та транспорт. Також можна подати заяву на волонтаріат: https://ukrainskidom.pl Вистачить заповнити коротку анкету.

Платформа, де українцям допомагають знайти квартиру: https://www.sosua.pl/

Група для волонтерів пункту догляду за дітьми українських біженців в театрі Rampa:

https://www.facebook.com/groups/359644762497616/?ref=share

ZnanyLekarz створив платформу, де лікарі пропонують безкоштовні лікарські консультації українською та російською мовою: https://www.znanylekarz.pl/dla-ukrainy

З середи, 2 березня, на безкоштовній дитячій гарячій лінії омбудсмена у справах дітей 800 12 12 12 чергуватиме психолог, який вільно володіє українською. Ти також можеш отримати підтримку російською мовою:

https://brpd.gov.pl/2022/02/25/uwaga-pomoc-800-12-12-12-po-ukrainsku/

Корисні групи в Telegram:

https://www.facebook.com/groups/683793819641997/posts/692944235393622/

VV Foundation підтримує митців та творців з України. Rezydencja PAiR пропонує студію, житловий простір, доступ до бібліотеки та галереї, надає адміністративну підтримку та, за потреби, матеріали, інструменти та дослідницькі ресурси. VV Foundation також допоможе з переїздом, юридичними питаннями та всіма пов’язаними витратами: https://www.vvfoundation.org/news/support-for-artists-and-other-creatives-from-ukraine/

 

Робота для представників креативної сфери:

 

Національний інститут архітектури та містобудування створює базу даних людей та компаній в креативній сфері, які пропонують допомогу у пошуку роботи всім, хто постраждав від наслідків російського вторгнення в Україну: https://niaiu.pl/2022/02/dla-ukrainy/

Список волонтерів перекладачів. Оновлюється постійно: https://tlumaczedlaukrainy.pl

Карта квартир для біженців в Польщі. Якщо пропонуєш заселення, можеш тут себе додати.

Пункти прийому біженців з України.

Усі збори коштів, що діють в Польщі та Україні, можна знайти тут: https://fed.org.pl/jak-wesprzec-ukraine/

PL

W przeciągu ostatnich sześciu dni powstało mnóstwo oddolnych inicjatyw skupionych na pomocy naszym wschodnim sąsiadom oraz zbiórek założonych przez organizacje charytatywne. Pomoc skierowana jest zarówno do tych, którzy zostali w kraju, jak do tych, którzy trafili do Polski jako uchodźcy wojenni. W internecie jest już mnóstwo artykułów skierowanych do polskiego odbiorcy, dlatego tym razem zebraliśmy źródła skoncentrowane wokół Ukraińców i Ukrainek.

Potrzebujesz pomocy lub chcesz pomóc? Tutaj znajdziesz przydatne informacje:

Polski rządowy portal poświęcony pomocy Ukraińcom, którzy opuścili Ukrainę. Zgłosić mogą się zarówno osoby, które potrzebują pomocy, jak i te, które pomoc oferują: https://pomagamukrainie.gov.pl. Jeśli potrzebujesz pomocy – wypełnij prostą ankietę, która zostanie wysłana do odpowiedniej jednostki zajmującej się pomocą uchodźcom, a wkrótce otrzymasz odpowiedź. Jeśli jesteś w Polsce i chcesz pomóc – wypełnij wniosek, który zostanie wysłany do odpowiedniej jednostki koordynującej pomoc uchodźcom.

Pomoc dla ukraińskich dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058. Na stronie znajduje się stale aktualizowana lista miejsc, grup i organizacji.

Ukraiński Dom w Warszawie skupiony na pomocy Ukraińcom w znalezieniu zakwaterowania tymczasowego i stałego oraz transportu. Można się również zgłosić do wolontariatu: https://ukrainskidom.pl. Wystarczy wypełnić krótką ankietę.

Platforma, która pomaga Ukraińcom znaleźć mieszkanie: https://www.sosua.pl/

Grupa dla wolontariuszy i sprzymierzeńców Punktu Opieki dla dzieci Ukraińskich uchodźców w Teatrze Rampa: https://www.facebook.com/groups/359644762497616/?ref=share

ZnanyLekarz uruchomił platformę, gdzie lekarze oferują bezpłatne konsultacje lekarskie w języku ukraińskim lub rosyjskim: https://www.znanylekarz.pl/dla-ukrainy

Od środy 2 marca przy darmowym Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 dyżurować będzie psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim. Będzie też można uzyskać wsparcie w języku rosyjskim: https://brpd.gov.pl/2022/02/25/uwaga-pomoc-800-12-12-12-po-ukrainsku/

Przydatne grupy na Telegramie: https://www.facebook.com/groups/683793819641997/posts/692944235393622/

VV Foundation wspiera artystów i twórców z Ukrainy. Rezydencja PAiR oferuje pracownię, przestrzeń mieszkalną, dostęp do biblioteki i galerii, zapewnia wsparcie administracyjne oraz w razie potrzeby materiały, narzędzia i zasoby badawcze. VV Foundation pomoże również w relokacji, kwestiach prawnych i wszystkich związanych z tym kosztach: https://www.vvfoundation.org/news/support-for-artists-and-other-creatives-from-ukraine/

Praca dla przedstawicieli branży kreatywnej:

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki buduje bazę osób i firm z branż kreatywnych, które oferują pomoc w znalezieniu pracy osobom dotkniętym skutkami inwazji Rosji na Ukrainę: https://niaiu.pl/2022/02/dla-ukrainy/

Na bieżąco aktualizowana lista wolontariuszy-tłumaczy: https://tlumaczedlaukrainy.pl

 

Mapa mieszkań dla uchodźców w Polsce. Jeżeli oferujesz zakwaterowanie, możesz się tu dodać.

 

Punkty recepcyjne dla uchodźców z Ukrainy.

 

Wszystkie działające zbiórki zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie znajdziecie tutaj: https://fed.org.pl/jak-wesprzec-ukraine/

 

ENG

In the last six days, there have been a lot of grassroots initiatives focused on helping our eastern neighbours and fundraisers set up by charitable organisations. The aid is directed both to those who stayed in the country and to those who ended up in Poland as war refugees. There are already a lot of articles on the Internet for the Polish audience, so this time we collected sources focused on volunteer opportunities for Ukrainians.

 

Do you need help or want to help? Here you will find useful information:

 

Polish government has a portal dedicated to helping Ukrainians who left Ukraine. Both people who need help and those who offer help can apply: https://pomagamukrainie.gov.pl

If you need help – fill out a simple questionnaire that will be sent to the appropriate refugee assistance unit and you will receive a reply shortly. If you are in Poland and want to help – fill in an application, which will be sent to the appropriate refugee assistance coordinating unit.

 

Help for Ukrainian children and adults with disabilities:

 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058 The website has a constantly updated list of places, groups and organizations.

 

Ukrainian House in Warsaw focused on helping Ukrainians find temporary and permanent accommodation and transport. You can also apply to volunteer here: https://ukrainskidom.pl

All you need to do is complete a short questionnaire.

 

A platform that helps Ukrainians find a flat: https://www.sosua.pl/

 

Group for volunteers and allies of the Care Point for Ukrainian refugees’ children at the Rampa Theater: https://www.facebook.com/groups/359644762497616/?ref=share

 

ZnanyLekarz has launched a platform where doctors offer free medical consultations in Ukrainian or Russian: https://www.znanylekarz.pl/dla-ukrainy

 

From Wednesday, March 2, a psychologist who speaks fluent Ukrainian will be on duty at the free Children’s Helpline of the Ombudsman for Children 800 12 12 12. You will also be able to get support in Russian: https://brpd.gov.pl/2022/02/25/uwaga-pomoc-800-12-12-12-po-ukrainsku/

 

Useful groups on Telegram: https://www.facebook.com/groups/683793819641997/posts/692944235393622/

 

VV Foundation supports artists and creators from Ukraine. The PAiR residence offers a studio, living space, access to the library and gallery, provides administrative support and, if necessary, materials, tools and research resources. VV Foundation will also help with relocation, legal issues and all related costs: https://www.vvfoundation.org/news/support-for-artists-and-other-creatives-from-ukraine/

 

Work for representatives of the creative industry:

The National Institute of Architecture and Town Planning is building a database of people and companies from creative industries that offer help in finding a job to people affected by the consequences of Russia’s invasion of Ukraine: https://niaiu.pl/2022/02/dla-ukrainy/

 

A constantly updated list of volunteer translators: https://tlumaczedlaukrainy.pl

 

Map of housing for refugees in Poland. If you can offer accommodation, you can add it here.

Reception points for refugees from Ukraine.

 

All fundraising activities in Poland and Ukraine can be found here: https://fed.org.pl/jak-wesprzec-ukraine/

WIĘCEJ