Regulamin konkursu „#PlaykaPoptownu”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „#PlaykaPoptownu” (dalej: „Konkurs”) jest GOING SP zoo NIP 5272751272, numer REGON363058596, KRS 0000588000, Al. Jerozolimskie 107 02-011 Warszawa, województwo MAZOWIECKIE.

(dalej: „Organizator”).

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Going. w specjalnie stworzonym wydarzeniu na portalu Facebook. Bezpośredni link do wydarzenia znajdzie się na Fanpage Going. (dalej: „Fanpage”) pod adresem https://www.facebook.com/poptown.eu/ w portalu społecznościowym Facebook (dalej: „Portal”) w dniach od 15 listopada 2021 r. (od momentu publikacji postu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu) do 17 listopada 2021 r. (do godz. 12:00).
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani organizowany przez Portal.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2 Zasady udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Zleceniodawcy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:

posiadać swój profil na Portalu (jeżeli Uczestnik nie posiada jeszcze profilu na Portalu, konieczna jest rejestracja na Portalu poprzez stronę główną pod adresem http://www.facebook.com),

wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

Powyższe warunki powinny zostać spełnione łącznie.

 

§ 3. Przebieg Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na dodaniu komentarza pod postem konkursowym. Komentarz powinien zawierać:
 2. 3 (słownie: trzy) piosenki, które uczestnicy puściliby na dwupiętrówce
 3. Pierwszego dnia Konkursu na Fanpage’u zostanie opublikowany post z informacją o rozpoczęciu Konkursu. Każdy Uczestnik może zgłosić na Konkurs dowolną liczbę Prac Konkursowych, ale może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 4. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie).
 5. Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (dalej: „Komisja”) składającej się z przedstawicieli Organizatora.
 6. 3 (słownie: trzech) Uczestników, których prace w ocenie Komisji będą najbardziej kreatywne, otrzymają nagrodę, czyli podwójne zaproszenie na Dwupiętrówkę by Poptown.
 7. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami po zakończeniu konkursu w wiadomości prywatnej na Facebooku z prośbą o podanie imienia i nazwiska, pełnego adresu i numeru telefonu. W przypadku braku możliwości kontaktu w wiadomości prywatnej – zwycięzca zostanie poproszony o kontakt w komentarzu pod zgłoszeniem konkursowym. W przypadku braku podania danych w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody innemu uczestnikowi, wybranemu przez Komisję.

 

§ 4. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Zwycięzców są przetwarzane wyłącznie w celu wydania nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 p. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania nagrody.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. W celu wydania nagród Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Zwycięzców:

imię,

nazwisko,

adres

numer telefonu.

 

 1. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane wyłącznie w celu wydania nagród i zostaną usunięte po wydaniu nagród.
 2. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wymienionych celów. Więcej informacji znajduje się na stronie www.leroymerlin.pl w polityce prywatności.
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na Facebook znajdują się pod linkiem https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać do Organizatora pisemnie, na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem listu poleconego.
 3. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage’u przez cały czas trwania Konkursu. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu.
WIĘCEJ