Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

(KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANA ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 i 2 RODO)

 1. DEFINICJE

Słowa pisane duża literą posiadają w Polityce prywatności następujące znaczenie:

Administrator – Poptown sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000958395; zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000 zł.; NIP:1133053042; REGON: 521473790

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii

Polityka – niniejsza „Polityka prywatności”

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.poptown.eu

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis

 1. DANE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Poptown sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 1. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące Dane osobowe: 

 1. adres IP
 2. inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do odwiedzenia Serwisu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przeglądania Serwisu lub niedogodności w trakcie korzystania z Serwisu. 

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych osobowych

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 1. W celu udostępniana treści gromadzonych w Serwisie (podstawa prawna – uzasadniony interes Administratora polegający na rozpowszechnianiu treści zawartych w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 2. W celu przekazywania informacji stanowiących reklamę niezależną od preferencji użytkownika. (podstawa prawna – uzasadniony interes Administratora polegający na rozpowszechnianiu treści zawartych w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 3. W celach analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności);
 4. W celach technicznych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim (podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
 5. dla wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Użytkowników (podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polegający na ochronie praw Administratora przysługujących na podstawie przepisów kodeksu cywilnego),
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 4 mogą być:

 1. osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
 2. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów, w szczególności Google w związku ze stosowaniem Google Analytics

W związku z korzystaniem przez Administratora z usługi Google Analitics Twoje dane osobowe prawdopodobnie zostaną przekazane do USA. Zgodnie z oświadczeniem Google dotyczącym Tarczy Prywatności Google przestrzega zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, podanych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Administrator zapewnia, iż także wówczas jest zapewniony odpowiedni stopień ochrony Twoich danych, w szczególności poprzez zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

Na Twoje żądanie udostępnimy ci kopię twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 4.

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami okres przetwarzania danych może być przedłużony, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści Danych osobowych, na podstawie art. 15 „RODO”, to jest prawo do uzyskania od Administratora informacji o celach, kategoriach przetwarzanych Danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu, o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; a także do otrzymania jednej kopii Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”, to jest prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także – z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na podstawie art. 17 „RODO”, w wypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; a także w wypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”, w wypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; a także w wypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; może polegać między innymi na czasowym przeniesienie wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania, uniemożliwienie odbiorcom dostępu do wybranych danych,.
 5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”, polega na możliwości przekazania osobie, której dane dotyczą, dotyczących jej danych osobowych, których dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie oraz przesyłania ich innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 1. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. 
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 1. ŚRODKI OCHRONY 
 1. Informacje o Użytkowniku są przetwarzane przez Administratora z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania RODO oraz polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i współpracownicy Administratora), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. 
 2. Administrator Danych Osobowych wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. 
 3. Rozszerzenie, zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność wprowadzenie zmian do „Polityki prywatności”. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo Użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas jego danymi osobowymi.
 1. DANE KONTAKTOWE 

W przypadku pytań, uwag lub komentarzy dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem daniel.jankowski@poptown.eu